Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for klienter i Frilund Erhvervspsykolgi & Terapi.

Behandling af oplysninger
Når du starter et samtaleforløb hos mig indsamler jeg som behandler en række personoplysninger om dig.

I det følgende beskrives, hvordan Frilund Erhvervspsykologi & Terapi håndterer dine personoplysninger

Typer af oplysninger
Frilund Erhvervspsykologi & Terapi indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefon- og personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”) kan være:

 • Helbredsoplysninger, seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

Formål
Indsamlingen af personoplysninger kan anvendes til følgende formål:

 • Min undersøgelse og behandling af dig
 • Udarbejdelse af erklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Afregningsformål
 • Overholdelse af forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.:

Dokumentationspligt

 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen.
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder, men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

Frivillighed
Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig personoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at jeg i visse tilfælde ikke kan gennemføre samtaler med dig.

Opbevaringsmetode
I henhold til journalføringsbekendtgørelsen har jeg pligt til at opbevare dine personoplysninger i 5 år efter seneste tilførsel til journalen. Hvorefter alle dine data vil blive slettet. Der kan opstå tilfælde hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Tilbagekaldelse af samtykke.
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Dine rettigheder
Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig.

Adresseoplysning
Frilund Erhvervspsykologi & Terapi
Østergade 3, 1.sal
6400 Sønderborg
Tlf. 20 23 56 20